MSc stage: Bier, duurzaamheid en gezondheid (English below)

De productie van voedsel vraagt veel van de wereld. Zo’n 20 tot 35% van de milieubelasting en van de uitstoot van broeikasgassen komt door de productie en consumptie van voedingsmiddelen. Ook bierbrouwen heeft een ecologische voetafdruk, maar in 2012 hebben Nederlandse bierbrouwers hun ambities uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en de afgelopen jaren zijn enorme stappen gemaakt.
Hoe scoren dranken (met en zonder alcohol) op verschillende milieu-indicatoren in verschillende studies/databases? En hoe kijken consumenten tegen duurzaamheid (van deze dranken) aan en (hoe) heeft duurzaamheid invloed op de keuzes die zij maken?
We zijn op zoek naar een student die het leuk vindt om de literatuur in te duiken om zo de wetenschappelijke stand van zaken hierover op een rij te zetten.

Gewenste profiel
•    Je volgt een opleiding op WO-niveau aan Wageningen University & Research en bent klaar om te starten met je MSc stage.
•    Je hebt interesse in het lezen, ordenen en onder de loep nemen van wetenschappelijke literatuur.
•    Je bent goed in overzicht houden en hebt een vlotte pen.

Wat bieden wij
•    Een leerzame en boeiende plek om je MSc stage uit te voeren (4-6 maanden).
•    Flexibele werktijden en een informele sfeer.
•    Volwaardig meedraaien in een kleine wetenschappelijke organisatie.
•    Startdatum in overleg.
•    Deze opdracht kan ook (deels) op afstand worden gedaan, mocht dit vanwege coronamaatregelen noodzakelijk zijn.

Competenties
Communicatief, zelfstandig, initiatiefrijk, creatief, resultaatgericht, doorzettingsvermogen.

Aanbod 
Kennisinstituut Bier biedt je een uitdagende plek om je MSc stage uit te voeren. Korte lijnen, een grote mate van vrijheid, ruimte voor eigen creativiteit typeren de functie. Het instituut is gevestigd in Schip van Blaauw (Generaal Foulkesweg 72) in Wageningen.

Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief en CV via: info@kennisinstituutbier.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Aafje Sierksma (Directeur Kennisinstituut Bier) 0317-750620 of mail naar sierksma@kennisinstituutbier.nl
Dagelijkse begeleiding van deze stage ligt bij Kennisinstituut Bier, de begeleiding vanuit Wageningen University & Research wordt gedaan door Dr. Sander Biesbroek.

-----------

MSc internship: Beer, sustainability and health

Food production demands a lot of the world. About 20 to 35% of the environmental impact and of greenhouse gas emissions comes from the production and consumption of food. Brewing beer also has an ecological footprint, but in 2012 Dutch beer brewers expressed their ambitions in terms of sustainability, and huge steps have been taken in recent years.
How do drinks (with and without alcohol) score on different environmental indicators in different studies/databases? And what is the consumers’ view on sustainability (of these drinks) and (how) does sustainability influence their choices?
We are looking for a student who likes to dive into the literature in order to list the current state of scientific knowledge.

Profile
• You are a university student at Wageningen University & Research and are ready to start your MSc internship.
• You are interested in reading, organizing and examining scientific literature.
• You keep a good overview and have a smooth pen.

What do we offer
• An educational and fascinating place to carry out your MSc internship (4-6 months).
• Flexible working hours and an informal atmosphere.
• Participate fully in a small scientific organization.
• Start date in consultation.
• This assignment can also be (partially) done remotely, if this is necessary due to corona measures.

Competencies
Communicative, independent, initiative-oriented, creative, result-oriented, perseverance.

Offer
The Dutch Beer Institute offers you a challenging place to carry out your MSc internship. Short lines, a large degree of freedom, space for own creativity characterize the function. The institute is located in Schip van Blaauw (72 General Foulkesweg) in Wageningen.

Interested?
We would like to receive your application letter and CV via: info@kennisinstituutbier.nl
For more information, please contact Dr Aafje Sierksma (Director of The Dutch Beer Institute) 0317-750620 or mail to sierksma@kennisinstituutbier.nl
Daily supervision of this internship is in the hands of The Dutch Beer Institute, the supervision from Wageningen University & Research is done by Dr. Sander Biesbroek.